Privacy en cookies 🔒

Privacyverklaring

Laatste update: 27/02/2020

1. Begrippen

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. Crowdselling: Crowdselling CommV, met haar maatschappelijk zetel te Arbeidstraat 118, 9300 Aalst, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0742.519.063;
 2. Website: De website van Crowdselling, crowdselling.eu, crowdselling.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Crowdselling.
 3. Persoonsgegevens: Elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. Verwerking: Elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.
 5. Organisatie: Een vereniging of vennootschap die Crowdselling gebruikt om geld op te halen via een online betaalformulier. Deze wordt vertegenwoordigd door de Gebruiker.
 6. Gebruiker: De natuurlijke persoon die een account aanmaakt in naam van de Organisatie en fungeert als de verantwoordelijke voor deze Organisatie.
 7. Koper: Een natuurlijke persoon die een bestelling plaatst bij de Organisatie.
 8. Verkoper: Een natuurlijke persoon die lid of sympathisant is van de Organisatie en daarom de Organisatie helpt met verkopen.

2. Verwerking persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden als gevolg van het gebruik van de Website door de bezoeker.

Crowdselling respecteert uw privacy en doet het nodige om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’) van toepassing. Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

Crowdselling treedt hier op als verantwoordelijke voor de verwerking.

3. Specificatie persoonsgegevens

a) Persoonsgegevens door de bezoeker zelf verstrekt

Crowdselling kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken. Deze opsommingen zijn niet limiatief.

Via het contactformulier
 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
Via het feedbackformulier
 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief
 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres;
Bij het aanmaken van een account
 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd;
 • Gegevens van uw Organisatie, zoals de naam, website en adres;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

b) Persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen

Crowdselling kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken via het plaatsen van een bestelling door de klant (niet limitatief):

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam en e-mailadres;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

c) Informatie over het bezoek en het gebruik van de website

Crowdselling kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken via o.a. het gebruik van cookies (niet limitatief):

 • Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;

4. Doeleinden en rechtsgronden

Crowdselling verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

DoeleindenRechtsgrond
Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Crowdselling (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden);Uitvoering overeenkomst
Beheer van aanvragen tot informatie;Uitvoering overeenkomst
Verbetering van de werking van Crowdselling & de Website;Gerechtvaardigd belang
Versturen van een nieuwsbrief/reclame;Toestemming
Accountadministratie;Uitvoering overeenkomst
Om alle andere diensten te verlenen die u heeft aangevraagd;Uitvoering overeenkomst
Naleving van de geldende wetgeving.Wettelijke verplichting

Indien Crowdselling persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal Crowdselling voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

5. Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door Crowdselling verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden, met uitzondering van de Persoonsgegevens van Kopers die worden gedeeld met Verkopers en Organisaties, met als doel om bestellingen op te volgen en af te leveren.

Binnen Crowdselling worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

Crowdselling kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Crowdselling Persoonsgegevens verwerken.

Crowdselling geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in het ontvangen en uitkeren van geld;
 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Crowdselling optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.

Een belangrijke verwerker is Stripe, Inc., die de betalingen van Crowdselling verzorgt. Om in overeenstemming te zijn met de wetgeving, dienen zij Persoonsgegevens van de Gebruiker te verzamelen, waaronder mogelijks naam, e-mailadres, adres, leeftijd, telefoonnummer en identificatiebewijs, alsook gegevens van de Organisatie, waaronder naam, website en rekeningnummer of andere betaalmethode. Deze data kan gedeeld worden met Crowdselling. Het privacybeleid van Stripe is terug te vinden op https://stripe.com.

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, Crowdselling zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

Crowdselling kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

6. Bewaring

De Persoonsgegevens worden door Crowdselling bewaard voor volgende termijnen.

GegevensDuur
Gegevens bezoek website5 jaar
AccountgegevensDuur van de overeenkomst
Contactinformatie10 jaar

7. Uw rechten

U heeft het recht Crowdselling te vragen om inzage in uw Persoonsgegevens en het corrigeren of verwijderen ervan, alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en op de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens. Daarvoor kan u zich richten tot tot Crowdselling, Arbeidstraat 118, 9300 Aalst, België of

Contact privacy

. Voeg een kopie van uw eID toe of voorzie uw e-mail van een elektronische handtekening. Gelieve, in het geval van de identiteitskaart, volgende velden te anonimiseren: kaartnummer en rijksregisternummer.

Binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

8. Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

9. Wijzigingen

Crowdselling houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

10. Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Arbeidstraat 118, 9300 Aalst, België of via het e-mailadres

Contact privacy

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be  (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Cookieverklaring

Laatste update: 27/02/2020

Cookiebeleid van Crowdselling

Crowdselling CommV (verder ‘Crowdselling’), met maatschappelijke zetel te Arbeidstraat 118, 9300 Aalst, België, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop Crowdselling uw gegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Crowdselling het chatformulier rechts onderaan onze websites. Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties, en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen.

Op Crowdselling-onlinediensten worden technieken gehanteerd om uw webervaring zo aangenaam mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Crowdselling u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Crowdselling wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle 'Crowdselling-onlinediensten', met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Crowdselling aanbiedt en die toegang geven tot Crowdselling-content.

Crowdselling kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. U kan de laatste versie van dit document steeds hier raadplegen.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan ik het gebruik van cookies op deze onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Instructies vindt u op de website van uw browser:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er niet mooi kunnen uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle cookies die Crowdselling op haar websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Statistische cookies

Deze cookies worden worden geschreven en gelezen door de analytische systemen die we gebruiken voor onze succesmeting. Crowdselling gebruikt hiervoor systemen van Google. Deze gegevens zijn in het beheer van Crowdselling en worden niet verder gedeeld met andere partijen.

 • _ga (Google Analytics)
 • _gid (Google Analytics)
 • _gat (Google Analytics)
 • _gat_gtag_[id] (Google Analytics)
 • _umtz (Google Analytics)
 • _umta (Google Analytics)
 • gaClientId (Google Analytics)
 • intercom-id-[id] (Intercom)
 • intercom-session-[id] (Intercom)
 • _hjid (Hotjar)
 • _hjidIncludedInSample (Hotjar)

Functionele cookies

Overal waar we de cookieconsent tonen:

Dit zijn de cookies die gebruikt worden om onze sites correct te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je de consent niet iedere keer opnieuw moet invoeren.

 • a0.spajs.txs.[id]: maakt het mogelijk om in te loggen (Auth0)
 • auth0.is.authenticated: maakt het mogelijk om in te loggen (Auth0)
 • hasAccount: geeft aan of de gebruiker reed een account heeft
 • cookie_consent: geeft aan of de cookie consent moet getoond worden en welke cookies reeds geaccepteerd werden

Social media cookies

Dit zijn cookies die zorgen dat content van social media, zoals reviews van Facebook, correct kunnen worden weergegeven.

 • fr: zorgt ervoor dat Facebook reviews kunnen worden weergegeven. Deze bevat je geëncrypteerde Facebook id.

vragen?

We zijn hier om te helpen.

chat met ons